HE  EN
חד"ש – אנחנו העיר בראשות אסף הראל (משתנה)
תל אביב - תתקדמי
 
כללים ומגבלות לתרומה
חוק מימון מפלגות קובע כי הסכום המרבי לתרומה הינו 5,000 ש"ח לאדם, בני ביתו והסמוכים על שולחנו.
1. על התורם/ת למסור את שמו/ה המלא, מענו/ה ותעודת הזהות שלו/ה (שם התורם/ת וסכום התרומה בלבד יפורסמו על פי חוק באתר האינטרנט של מבקר המדינה).
2. ניתן לקבל תרומות רק מבגיר/ה אשר מחזיק/ה בתעודת זהות ישראלית בתוקף.
3. בלחיצה על כפתור "בצע תרומה" מאשר התורם כי נתוני כרטיס האשראי בטופס זה הנם של כרטיס האשראי האישי שלו. יובהר כי ידוע כי תרומה מכרטיס אשראי של חברה או כל סוג של תאגיד אסורה בהחלט.
סה"כ לתשלום:
0.00 ₪
  תיאור סכום תרומתך
1. תרומה עבור רשימת אנחנו העיר בראשות אסף הראל
פרטי התורם


פרטי האשראי